Algemene Voorwaarden
Vendere consultancy & training B.V.

Inschrijvingsnummer K.v.K. 09130045 Vendere consultancy & training B.V. gevestigd te Andelst, hierna te noemen Vendere, hanteert de volgende voorwaarden voor aanbiedingen, offertes, adviezen, overeenkomsten, werkzaamheden en in het algemeen op alle betrekkingen met opdrachtgevers en mogelijke opdrachtgevers.

Bij een overeenkomst tussen Vendere en een opdrachtgever wordt overwegende:

•dat Vendere en opdrachtgever beogen een overeenkomst van opdracht aan te gaan;
•dat Vendere handelt buiten dienstbetrekking in de zelfstandige uitoefening van het bedrijf;
•dat tussen werknemer(s) van Vendere en opdrachtgever op geen enkele wijze een arbeidsovereenkomst tot stand komt;
•dat tussen Vendere en de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst sprake dient te zijn van een samenwerking tussen opdrachtgever en Vendere om zo de overeengekomen werkzaamheden succesvol te realiseren;
•dat op deze overeenkomst de bepalingen van artikel 7:400 BW e.v. van toepassing zijn voor zover en zoveel hieronder daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken;

het volgende overeengekomen:

1.Algemene bepalingen
1.Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen Vendere en de opdrachtgever.
2.De door Vendere opgegeven bedragen in euro’s zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.Vendere verklaart bij de uitvoer van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
4.Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid van deze door Vendere schriftelijk is aanvaard.

2.Duur, totstandkoming en einde van de overeenkomst
1.Alle offertes van Vendere zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. Vendere is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en Vendere heeft reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.
3.Afwijkingen van de overeengekomen uren in de offertes worden tot 15% van de totaalaanbieding door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedgekeurd.
4.De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen duur, zoals afgesproken wordt tussen Vendere en de opdrachtgever in een deelovereenkomst. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode.
5.Indien de opdrachtgever van de opdrachtgever, waarvoor de werkzaamheden worden verricht, de overeenkomst met de opdrachtgever beëindigt, van welke de opdrachtgever Vendere schriftelijk mededeling zal doen, geldt de datum van deze beëindiging ook als beëindigingdatum van deze overeenkomst. In alle andere gevallen zal de opdrachtgever een termijn van een maand hanteren voor beëindiging van een overeenkomst.
6.Een overeenkomst eindigt van rechtswege, indien één der partijen haar faillissement aanvraagt, ofwel het faillissement wordt aangevraagd door een derde.
7.Vendere is bevoegd op redelijke grond een opdracht niet volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren en kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, opzeggen wegens gewichtige redenen.
8.Indien zich omstandigheden voordoen buiten de invloedssfeer van Vendere waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht onmogelijk is of zo bezwaarlijk is dat nakoming van de verplichtingen van Vendere voortvloeiende uit een overeenkomst redelijkerwijs niet gevergd kan worden, dan wordt de verplichting tot verder uitvoeren van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de verstorende omstandigheden.
9.Indien de opschorting langer duurt dan één maand of redelijkerwijs te voorzien is dat deze langer dan één maand zal duren, is de opdrachtgever gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen.

3.Gebreken, klachttermijn
1. Opdrachtgever dient de geleverde diensten bij aflevering, of zo spoedig mogelijk na ontvangst van de eindrapportage doch uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na aflevering op juistheid te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a.Of de geleverde diensten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. b.Of de geleverde diensten wat betreft kwaliteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
2. Indien een onjuistheid wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Vendere te melden.
3. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat dit hem niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

4.Uitvoeringstermijn
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Vendere. Indien de opdrachtgever Vendere wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn in gebreke wenst te stellen, dient Vendere hier schriftelijk van op de hoogte te worden gebracht.

5.Geheimhouding Vendere zal geheimhouding betrachten omtrent de inhoud van een overeenkomst en omtrent alle informatie en/of documentatie, die niet van algemene bekendheid zijn, die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te zijner kennis is gebracht en daarvan op generlei wijze gebruik maken dan voor de uitvoering van een overeenkomst. Vendere neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat haar werknemers dezelfde geheimhouding betrachten. Vendere is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

6.Eigendomsrechten
Alle systemen, programma’s en documentatie die uit een overeenkomst resulteren zijn onbeperkt eigendom van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

7.Annulering
Bij annulering van de overeenkomst of verschuiving van de overeengekomen periode naar een ander overeengekomen tijdstip, is Vendere gerechtigd het navolgende in rekening te brengen.
A.indien de annulering of wijziging van de periode plaatsvindt op een tijdstip gelegen binnen 30 dagen voor de overeengekomen periode: 60% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode;
B.indien de annulering of wijziging van de periode plaatsvindt op een tijdstip langer dan 1 maand doch korter dan 2 maanden voor de overeengekomen periode: 50% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode;
C.indien de annulering of wijziging van de periode plaatsvindt op een tijdstip langer dan 2 maanden doch korter dan 3 maanden voor de overeengekomen periode: 30% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode.
D.indien de annulering of wijziging van de periode plaatsvindt op een tijdstip langer dan 3 maanden voor de overeengekomen periode; 10% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode. Een en ander onverminderd de door Vendere reeds gemaakte kosten en de te betalen kosten voor de gesloten contracten.

8.Beëindiging door opdrachtgever
Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Vendere recht op vergoeding van:
•alle door Vendere gemaakte kosten, tot het moment van beëindiging van de opdracht;
•de door Vendere in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de desbetreffende opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, exclusief BTW, dat met de opdracht gemoeid is.

9.Facturering
1.Vendere zal de verrichte werkzaamheden van haar medewerkers aan de opdrachtgever factureren. De opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Vendere te voldoen.
2.Indien een nota niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, behoudt Vendere het recht voor om opdrachtgever na verloop van die termijn, na eerste aanmaning de wettelijke rente door te berekenen.
3.Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal opdrachtgever gehouden zijn naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, vermeerderd met eventuele gerechtelijke kosten. Zodra een vordering ter incasso uit handen wordt gegeven kan Vendere besluiten de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken.
4.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval Vendere omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
5.Vendere heeft het recht haar medewerkers zonder nadere aankondiging direct terug te trekken, vanaf het moment dat de opdrachtgever een openstaande factuur na schriftelijke sommatie van de zijde van Vendere binnen een termijn van 14 dagen na de betalingsdatum niet heeft voldaan. 6.Uitsluitend betaling aan op naam gestelde rekeningen van Vendere zelf of door haar aangewezen derden werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn verboden en jegens Vendere onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldvermindering of schuldvergelijking.

10.Tarieven, werkzaamheden buiten normale uren
1.De medewerkers van Vendere werken in principe zelfstandig maar kunnen zich desgewenst aan de bij de opdrachtgever geldende normale uren conformeren.
2.De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van Vendere. Indien gewenst kan schriftelijk worden overeen gekomen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten kantore van de opdrachtgever.
3.Het dag- of uurtarief voor de werkzaamheden wordt bij een overeenkomst bepaald en wordt per uur, per dag of per halve dag in rekening gebracht. De reis- en verblijfskosten worden eveneens in de deelovereenkomst geregeld.
4.Tenzij anders is overeengekomen, brengt Vendere alleen de werkelijk gewerkte uren of dagen bij de opdrachtgever in rekening. Vendere heeft echter het recht op betaling over die uren of dagen die een medewerker van Vendere niet heeft kunnen werken tengevolge van een reden die ligt in de risicosfeer van de opdrachtgever.
5.In geval van verlenging van een opdracht zal het tot dan toe gehanteerde tarief verhoogd kunnen worden met een door partijen in onderling overleg te bepalen bedrag. In ieder geval zal het tarief verhoogd kunnen worden overeenkomstig het geldende prijsindextarief van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In ieder geval zal de aanpassing overeenkomstig het prijsindexcijfer nimmer tot een lager tarief kunnen leiden.
6.Indien in enig kalenderjaar van dit aanpassingsrecht geen gebruik is gemaakt, kan per 1 januari van ieder jaar alsnog de verhoging worden doorgevoerd.

11.Beschikbaarheid personeel / apparatuur
Opdrachtgever zal zorgdragen voor het tijdens kantooruren en noodzakelijke overuren in voldoende mate beschikbaar stellen van werkmaterialen en indien gewenst uren voor projectmanagement. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar beschikbaar te stellen materialen en ruimtes voldoen aan de relevante regelgeving (Bijvoorbeeld de ARBO wet).

12.Prognoses en adviezen
Door medewerkers van Vendere afgegeven begrotingen, prognoses, planningen, adviezen en/of rapporten hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, een informatief karakter.

13.Bezetting
1.De voor opdrachtgever werkzame medewerkers van Vendere worden in staat gesteld verlof- en vakantiedagen op te nemen, in nauw overleg met de opdrachtgever.
2.Vendere is bevoegd wijzigingen in de bezetting aan te brengen middels vervanging van (een) medewerker(s) met dient verstande dat de uitvoering naar behoren blijft verlopen. Inzet van een volgende medewerker dient te geschieden na overleg en met toestemming van de opdrachtgever.

14.Aansprakelijkheid, vrijwaring
1.Vendere is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vendere of door haar ingeschakelde personen voor wie zij aansprakelijk is.
2.De totale aansprakelijkheid van Vendere wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die opdracht bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een doorlooptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
3.De totale aansprakelijkheid voor Vendere voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
4.Aansprakelijkheid van Vendere voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.Buiten de in lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemde gevallen rust op Vendere geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De maximale schadevergoeding komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vendere.
6.De aansprakelijkheid van Vendere wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Vendere onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vendere ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vendere in staat is adequaat te reageren.
7.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vendere meldt.

15.Veiligheid werknemers
Bij uitvoering van de opdracht op locatie van de opdrachtgever is de opdrachtgever jegens de medewerkers van Vendere gehouden zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden als bedoeld in artikel 7:658 BW en vrijwaart hierbij Vendere tegen alle aanspraken ter zake van haar medewerkers. Voor zover noodzakelijk delegeert Vendere in dit kader het werkgeversgezag aan opdrachtgever.

16.Verbod tot doorlening en tewerkstelling in het buitenland
1.Het is opdrachtgever verboden medewerkers van Vendere zelf ter beschikking te stellen aan derden behoudens schriftelijke toestemming van Vendere.
2.Het is opdrachtgever verboden medewerkers van Vendere buiten Nederland te werk te stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vendere. Opdrachtgever dient de medewerkers onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Vendere haar toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

17.Overname personeel
1. Gedurende de looptijd van een opdracht en/of te werkstelling van onze medewerkers bij opdrachtgever of tot 12 maanden na afloop van de opdracht en/of te werkstelling van onze medewerkers, zullen partijen geen medewerkers van elkaar in dienst nemen of anderszins voor zich laten werken, tenzij met uitdrukkelijke wederzijdse, schriftelijke toestemming.
2. Het in lid 1 gestelde beperkt zich tot (ex)medewerkers van Vendere die direct of indirect betrokken zijn c.q. zijn geweest bij de werkzaamheden bij opdrachtgever.

18.Rechtskeuze, bevoegd rechter
Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever haar hoofdvestiging heeft.

19.Wijzigingen
Wijzigingen van deze overeenkomst alsmede wijzigingen of aanvullingen op de opdracht(en) zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen.

20.Overige bepalingen
Tenzij partijen anders overeenkomen, worden de artikelen 1 tot en met 20 geacht te zijn geïncorporeerd in elke volgende deelovereenkomst die tussen partijen blijkens de alsdan opgemaakte deelovereenkomst tot stand komt.